ENPRO (EnProLab) – Generelle salgs- og leveringsbetingelser 2020

Vilkårene er gældende mellem ENPRO og en kontraktpartner for alle opgaver udført af ENPRO, herunder fx udvikling, projektledelse, rådgivning, undervisning, informationssøgning og formidling, prøvning, undersøgelser, salg og udlejning. Vilkårene er også gældende i andre og senere aftaler mellem ENPRO og rekvirenten, medmindre andet er aftalt. Modstående eller afvigende bestemmelser i den af rekvirenten afgivne ordre eller accept finder ikke anvendelse, medmindre de skriftligt er accepteret af ENPRO.

1. Opgaveindhold

1.1 Opgavens art, indhold og økonomiske betingelser angives i en skriftlig aftale. Ændringer af aftalen skal ske skriftligt.

1.2 Tidsplaner, prisoverslag mv. er angivet som et skøn, medmindre andet skriftligt er aftalt. Såfremt ENPRO forudser væsentlige prismæssige eller tidsmæssige overskridelser af aftalen eller væsentlige hindringer for opgavens udførelse orienteres rekvirenten, hvorefter denne er berettiget til at ændre eller standse arbejdet, jf. pkt. 6.1.

1.3 ENPRO er berettiget til aftalt vederlag for udført arbejde uafhængigt af, om de af rekvirenten forventede resultater opnås, medmindre det skriftligt er aftalt mellem parterne, at ENPRO vederlag er betinget af, at konkrete, specificerede resultater opnås.

1.4 ENPRO er berettiget til at lade opgaver udføre af tredjemand.

2. Diskretionspligt

2.1 ENPRO udviser sædvanlig diskretion med hensyn til omtale af opgaveløsninger og af indgåede aftaler. Ønsker rekvirenten egentlig hemmeligholdelse, fx af knowhow hos rekvirenten, som ENPRO bliver gjort bekendt med under en opgaves løsning, skal der indgås særlig, skriftlig aftale herom.

2.2 Såfremt et forsøgs- eller udviklingsarbejde fører til resultater af almindelig interesse, kan ENPRO lade disse resultater offentliggøre, medmindre andet måtte være aftalt i en hemmeligholdelsesaftale som nævnt i pkt. 2.1.

2.3 Når ENPRO påtager sig en opgave, hvori indgår vurdering af en ydelse præsteret af tredjepart, skal rekvirenten respektere, at ENPRO kan henvende sig til tredjeparten eller til andre relevante personer for at søge oplysninger til brug ved opgavens løsning.

2.4 ENPRO er til enhver tid berettiget til at meddele oplysninger, som ENPRO ifølge lovgivningen har en forpligtelse til at afgive.

2.5 Bliver ENPRO som led i løsningen af rekvirerede opgaver opmærksom på forhold, som efter ENPRO’ skøn indebærer risiko for væsentlige skadevirkninger på helbred eller miljø, kan ENPRO om fornødent underrette rekvirenten herom. Såfremt rekvirenten ikke herefter, så hurtigt som forholdene tilsiger det, foretager det fornødne for at forhindre eller begrænse risikoen for væsentlige skadevirkninger på helbred eller miljø, er ENPRO, uanset særskilt aftale om diskretion eller hemmeligholdelse, berettiget til at videregive sin viden til relevante instans. ENPRO er berettiget til at igangsætte afværge-foranstaltninger og udbedring på rekvirentens regning.

3. Omtale af resultater m.m.

3.1 ENPRO’s rapporter må af rekvirenten kun offentliggøres i deres helhed.

3.2 Rekvirenten må ikke omtale eller henvise til ENPRO eller ENPRO-medarbejdere i reklame- og markedsføringsforanstaltninger, medmindre der på forhånd i hvert enkelt tilfælde er indhentet skriftlig tilladelse hertil fra ENPRO. En meddelt tilladelse bortfalder, hvis rekvirenten standser eller udskyder arbejdet med en opgave, jf. pkt. 6.1

3.3 Udleveret kursusmateriale må ikke mangfoldiggøres. Udleveret kursusmateriale er ENPRO’s ejendom.

3.4 ENPRO har ret til at forlange tilbagelevering fra rekvirenten af de af ENPRO udarbejdede rapporter mv. med tilhørende dokumenter, såfremt ENPRO konstaterer fejl eller mangler i disse.

4. Rettigheder vedrørende opgavens resultater

4.1 De materielle resultater, ENPRO frembringer i forbindelse med en rekvireret opgave og retten til at udnytte dem, tilhører alene rekvirenten. Resultater, som foreligger i form af materielle genstande, såsom prototyper, udleveres til rekvirenten på dennes anmodning, så snart slutafregning har fundet sted.

4.2 Knowhow og andre immaterielle rettigheder, som ENPRO udvikler eller konstaterer i forbindelse med opgavens løsning, tilhører ENPRO, medmindre andet er skriftligt aftalt. Af rekvirenten kan sådanne rettigheder udnyttes til rekvirentens eget brug i det af parterne skriftligt aftalte eller klart forudsatte omfang.

5. Honorar og betalingsbetingelser

5.1 Rekvirerede opgaver udføres som regningsarbejde efter de af ENPRO til enhver tid fastsatte timepriser med tillæg for transportudgifter i henhold til Skats direktiver vedrørende kørselsgodtgørelse til høj sats og andre udlæg.

5.2 ENPRO forbeholder sig ved længerevarende opgaver løbende at regulere de under pkt. 5.1 nævnte timepriser med et varsel på 30 dage.

5.3 ENPRO har ret til at á conto-fakturere månedsvis bagud eller rimelig forudbetaling før en opgave påbegyndes.

5.4 Ved overskridelse af betalingstiden for tilgodehavender beregnes rente med 1½ % pr. påbegyndt måned.

5.5 Betalingsbetingelserne er 30 dage netto medmindre andet skriftlig er aftalt, ejendomsretten til det leverede overgår først til kunden når den fulde faktura sum er modtaget på vores bank konto.

6. Ændrings- og afbestillingsret

6.1 Beordrer rekvirenten arbejdet standset eller udskudt, jf. pkt. 1.2, skal allerede udført arbejde betales efter regning, ligesom rekvirenten skal refundere ENPRO de udgifter vedrørende det afbestilte eller udskudte arbejde, som ENPRO uanset afbestillingen eller udskydelsen allerede har påtaget sig at afholde, såsom udgifter til tredjemand, særligt udstyr eller lokaler mv.

6.2 Ændring af en opgaves karakter eller omfang i øvrigt kan alene ske med ENPRO’s skriftlige samtykke.

7. Ansvarsregulering

7.1 ENPRO er efter dansk rets almindelige erstatningsregler ansvarlig over for rekvirenten for fejl og forsømmelser ved opgavens løsning med de begrænsninger, som følger af punkterne 7.2-7.12. I intet tilfælde er ENPRO ansvarligt for tabsforvoldende forhold eller begivenheder, som ikke skyldes ENPRO’s fejl eller forsømmelser.

7.2 Standses eller udskydes arbejdet med en opgave, jf. afsnit 6, er ENPRO uden ethvert ansvar for eventuelle mangler eller fejl ved det allerede udførte arbejde.

7.3 ENPRO er ikke ansvarlig for skader, som indtræffer i forbindelse med anvendelse af en af ENPRO afgivet rådgivning eller prøvnings-/kontrolrapport, hvis anvendelsen ligger uden for rammerne af den stillede opgave eller det beskrevne formål.

7.4 Afsluttes ENPRO’s arbejde ikke med en rapport eller levering af en ydelse, eller består ydelsen i en udtalelse, om hvilken det er anført, at den hviler på en skønsmæssig bedømmelse eller vurdering, er ENPRO ikke ansvarlig medmindre, der foreligger grov uagtsomhed hos ENPRO.

7.5 ENPRO er kun ansvarlig for forsinkelse i forbindelse med udførelse af opgaver for rekvirenten, såfremt ENPRO særskilt har påtaget sig skriftlig indeståelse for opgavens færdiggørelse til et bestemt tidspunkt.

7.6 ENPRO er ikke ansvarlig for ansvarspådragende forhold udvist af tredjemand, medmindre tredjemand er antaget af ENPRO uden at være bragt i forslag af eller er godkendt af rekvirenten.

7.7 Er en eller flere andre udover ENPRO-ansvarlige over for rekvirenten, hæfter ENPRO kun for så stor en del af rekvirentens tab, som svarer til den del af den samlede skyld, der er udvist af ENPRO.

7.8 Har ENPRO påtaget sig på rekvirentens vegne at føre tilsyn med, at ydelser, fra tredjemand til rekvirenten er kontraktmæssige, er ENPRO kun ansvarlig for det tab, rekvirenten måtte lide ved, at ENPRO ikke rettidigt har påtalt, at en ydelse ikke er kontraktmæssig. ENPRO’s ansvar er således subsidiært i forhold til det ansvar, der af rekvirenten kan gøres gældende mod den pågældende tredjemand, og ENPRO’s ansvar er i øvrigt undergivet de øvrige begrænsninger i dette afsnit

7.9 Har ENPRO modtaget prøver eller materiel fra rekvirenten, er ENPRO alene ansvarlig for tab eller beskadigelse af det modtagne, hvis det er aftalt skriftligt med rekvirenten, at de nævnte prøver/materiel skal tilbageleveres. Desuden er ENPRO’s ansvar i et sådant tilfælde betinget af, at det dokumenteres, at ENPRO har udvist grov uagtsomhed, og ENPRO’s ansvar kan i intet tilfælde overstige materiale-værdien af den modtagne prøve eller det modtagne materiel. Hvis tilbagelevering af prøver og materiel ikke er aftalt, vil opbevaring på ENPRO kun ske indtil 6 måneder efter opgavens afslutning.

7.10 ENPRO kan maksimalt gøres ansvarlig for rekvirentens direkte tab. ENPRO er således ikke ansvarlig for driftstab, tabt indtjening eller andet indirekte tab. I forbindelse med rekvirerede opgaver har ENPRO tegnet en professionel ansvarsforsikring og i intet tilfælde kan ENPRO’s samlede ansvar overskride 1.000.000 kr. pr. skade med undtagelse af ansvar for personskader i henhold til gældende lovgivning.

7.11 Hvis ENPRO af tredjemand bliver gjort ansvarlig for person, - tings- og formueskade, som er forvoldt af ENPRO’s arbejde, herunder for produktansvar, er rekvirenten forpligtet til at skadesløs holde ENPRO for ethvert ansvar, som ligger udover, hvad rekvirenten måtte kunne gøre gældende mod ENPRO efter reglerne i dette afsnit 7. ENPRO kan kræve, at rekvirenten overtager førelsen af en sådan sag på ENPRO’s vegne.

7.12 ENPRO kan ikke gøres ansvarlig for skader, som ikke skriftligt er gjort gældende inden et (1) år efter ENPRO’s levering af den ydelse, på hvilken ansvar begrundes. ENPRO’s ansvar er i øvrigt betinget af, at rekvirenten reklamerer skriftligt straks, når rekvirenten er eller burde være blevet opmærksom på tilstedeværelsen af et muligt erstatningsansvar for ENPRO. Uanset nævnte et (1) års frist er ENPRO uden ansvar for skader, som det med den viden og teknik, som forelå på tidspunktet for opgavens udførelse, ikke var muligt at forudse.

8. Tvister

8.1 Enhver tvist mellem ENPRO og rekvirenten afgøres efter dansk ret ved Retten i Aahus. Rets sproget er dansk.

9.Persondatapolitik

9.1 Ved indgåelse af aftale med ENPRO er følgende oplysninger nødvendige: Virksomhedsnavn, CVR-nr, adresse, telefonnummer og mailadresse på kontaktperson med det formål at kunne levere varen.

9.2 Oplysningerne registreres hos ENPRO og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

9.3 Den dataansvarlige kan kontaktes på info@ENPRO.dk.

9.4 Som registreret hos ENPRO er der ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Der er ligeledes ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret. Disse rettigheder er gældende efter persondataloven og henvendelse rettes til info@ENPRO.dk.

Kontakt os og hør mere

Udfylder du formularen her på siden vender vi snarest tilbage angående din forespørgsel.

 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

laese-logo-lille's styrker

Som enhver anden virksomhed har ENPRO nogle kompetencer, der gør os helt unikke i vores fag:

✓ ​Stor teknisk know-how

Vi benytter os af den nyeste teknologi, udstyr og faciliteter, så vi altid er opdaterede.

✓ Tæt og vedholdende kundekontakt

Vi går op i at skabe indsigt i vores kunders markedsforhold, for at udføre opgaven bedst muligt.

✓ ​Tænker innovativt og proaktivt

Med vores tankegang følger også en stor fleksibilitet og tilpasningsevne på hvert enkelt projekt.

✓ ​Ungt team med mange års erfaring

Vores team kan rådgive jer med både muligheder og begrænsninger i baghovedet.